महाकाली नगरपालिकको वेवसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

लोक बहादुर भण्डारी

फोन: 
९८५१०७४७२२, ०९३-४२०१३७
Section: 
काठमाण्डौं