महाकाली नगरपालिकको वेवसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) सम्बन्धि सार्वजनिक सुचना

वडा न २,३ र ८को उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी सुचना

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी सुचना 

वडा न १,४,५,६,र ७ को उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी सुचना

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी सुचना

Pages