FAQs Complain Problems

ऐन तथा कानुन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
महाकाली नगरपालिका दार्चुलाको उर्जा विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/24/2018 - 17:26 PDF icon महाकाली नगरपालिका दार्चुलाको उर्जा विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/24/2018 - 16:40 PDF icon जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
नगरपालिकाको सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/24/2018 - 15:44 PDF icon नगरपालिकाको सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/29/2018 - 13:32 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५
घर-नक्सापास कार्यबिघी, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 16:49 PDF icon घर-नक्सापास कार्यबिघी, २०७५
महाकाली नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 12:13 PDF icon महाकाली नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५
महाकाली नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 07/17/2018 - 16:59 PDF icon महाकाली नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५
महाकाली नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 07/09/2018 - 19:53 PDF icon महाकाली नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५
विध्यालय गुणस्तर सिधार सहजकर्ता सम्बस्धी मापदण्ड २०७५ ७५/७६ 06/24/2018 - 13:14 PDF icon विध्यालय गुणस्तर सिधार सहजकर्ता सम्बस्धी मापदण्ड २०७५
महाकाली नगरपालिकाको राजपत्र ७४/७५ 05/10/2018 - 19:17 PDF icon महाकाली नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५, PDF icon महाकाली नगरपाललका न्याययक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७५.pdf, PDF icon महाकाली नगरपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५, PDF icon म. न. का. को निर्णय र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७४, PDF icon महाकाली नगर कार्यपालिकाको (कार्य सम्पादन) २०७४, PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४, PDF icon महाकाली नगरपालिकाको नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि,२०७४, PDF icon महकाली नगरपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहीता,२०७४, PDF icon बाढीपीडित परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७४, PDF icon महाकाली नगरपालिकाको योजना संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

Pages