महाकाली नगरपालिकको वेवसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

संगठनात्मक स्वरुप