महाकाली नगरपालिकको वेवसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना