FAQs Complain Problems

मालिकार्जुन नमुना म. वि. धाप

Read More

नेपाल भारत जोड्ने पुल

Read More

राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड २०८०

Read More

महाकाली नगरपालिका

Read More

हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता २०८०

Read More

महाकाली नगरपालिका दार्चुलाको संक्षिप्त परिचय

नेपाल को संविधान वमोजिम राज्य पुनः संरचना भए वमोजिम सुदुरपश्विम प्रदेश अन्तर्गत दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलंगा वरपरका क्षेत्रहरु खलंगा,छापरी, काँटै धाप र दत्तु (साविक अपी नगरपालिका वडा नं.

Pages

जनप्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9848896277
नगर उप प्रमुख
9848775235
प्रवक्ता
9868790074

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9858720111, 9848749623
सूचना अधिकारी
9848877474

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सर्जिमिन भएर आएको ७ दिन भित्र (नक्शा स्वीकृत गराउने अधिकारी कार्यालयमा उपस्थित भएमा मात्र)
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन तथा बस्ती विकास उपशाखा
सेवा दिने कार्यालयः- महाकाली नगरपालिका
सेवा शुल्कः- महाकाली नगरपालिकाको भवन तथा बस्ती विकास मापदण्ड २०७५ ले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१. तोकिएको ढाँचामा निवेदन २. नेपाली नागरिकता पत्रको प्रतिलिपी ३. जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी ४. चालु आ.व.को सम्पत्तिकर तिरेको रसिदको प्रतिलिपी ५. प्रमाणित फाईल नक्शा र नापी नक्शाको प्रतिलिपी ६. राजिनामाको प्रतिलिपी ७. चार किल्ला प्रमाणित मुचुल्का ८. स्वीकृत प्राप्त प्राविधिकबाट तयार भएको घरको डिजायन नक्शा, न.पा.ले तोकेको स्केल वमोजिम साईजको ३/३ प्रति ९. बनिसकेको घरका तला पूर्व स्वीकृति नक्शाको प्रतिलिपी १०. अरुको जग्गामा घर निर्माण गर्नु पर्ने भएमा जग्गाधनीको मञ्जुरीनामा ११. सरसफाई परिचय पत्र (दोश्रो घर निर्माण गर्ने भए पछि मात्र)

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- ३.०० वजे भित्र निवेदन दर्ता भएममा सोही दिन सो पछि आएमा भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्वशाखा
सेवा दिने कार्यालयः- महाकाली नगरपालिका
सेवा शुल्कः- महाकाली नगरपालिकाको भवन तथा बस्ती विकास मापदण्ड २०७५ ले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१. तोकिएको ढाँचामा निवेदन २. नेपाली नागरिकता पत्रको प्रतिलिपी ३. जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी ४. आफ्नो नामको जग्गा छ वा घर नभएमा सम्बन्धित जग्गाधनीको मञ्जुरीनामा ५. व्यवसायको प्रकृति बमोजिम सो संग सम्बन्धित निकायको प्रमाण ६. सरसफाई परिचय पत्र

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- २.३० बजे भित्र (निवेदन दर्ता भएमा सो दिन सो पछि आएमा भोलिपल्ट)
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्वशाखा
सेवा दिने कार्यालयः- महाकाली नगरपालिका
सेवा शुल्कः- महाकाली नगरपालिकाको भवन तथा बस्ती विकास मापदण्ड २०७५ ले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१. तोकिएको ढाँचामा निवेदन २. नेपाली नागरिकता पत्रको प्रतिलिपी ३. कुनै पेशा व्यवसाय भएमा सोको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ४. सरसफाई परिचय पत्र

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन तथा बस्ती विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- महाकाली नगरपालिका
सेवा शुल्कः- महाकाली नगरपालिकाको भवन तथा बस्ती विकास मापदण्ड २०७५ ले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१. तोकिएको ढाँचामा निवेदन २. नेपाली नागरिकता पत्रको प्रतिलिपी ३. जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी ४. चालु आ.व.को सम्पत्तिकर तिरेको रसिदको प्रतिलिपी ५. प्रमाणित फाईल नक्शा र नापी नक्शाको प्रतिलिपी ६. राजिनामाको प्रतिलिपी ७. अंशवण्डा भएको भए अंशवण्डाको प्रतिलिपी ८. सरसफाई परिचय पत्र

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- सरसफाई उपशाखा
सेवा दिने कार्यालयः- महाकाली नगरपालिका
सेवा शुल्कः- छैन
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. तोकिएको ढाँचामा निवेदन
 2. आगलागिको सूचना (मोवईल,टेलिफोनआदिवाट))
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- सरसफाई उपशाखा/जनस्वास्थ्य उपशाखा
सेवा दिने कार्यालयः- महाकाली नगरपालिका
सेवा शुल्कः- छैन
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. तोकिएको ढाँचामा निवेदन
 2. सूचना (मोवईल,टेलिफोन वा लिखित निवेदन आदीवाट)
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- सरसफाई उपशाखा/स्वास्थ्य शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- महाकाली नगरपालिका
सेवा शुल्कः- छैन
आवश्यक कागजातहरुः-

सूचना

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- २.३० बजे भित्र (निवेदन दर्ता भएमा सो दिन सो पछि आएमा भोलिपल्ट)
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन तथा बस्ती विकास उपशाखा
सेवा दिने कार्यालयः- महाकाली नगरपालिका
सेवा शुल्कः- छैन
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. तोकिएको ढाँचामा निवेदन
 2. चार किल्ला वा घर बाटो सडक खुलेको सिफारिसको प्रतिलिपी
 3. नापी नक्शाको प्रतिलिपी
 4. नेपाली नागरिकता पत्रको प्रतिलिपी
 5. जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी
 6. कर तिरेको रसिद
 7. सरसफाई परिचय पत्र
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- घर नक्शा शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- महाकाली नगरपालिका
सेवा शुल्कः- छैन
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. तोकिएको ढाँचामा निवेदन
 2. नेपाली नागरिकता पत्रको प्रतिलिपी
 3. जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी
 4. चार किल्ला वा घर सडक खुलेको सिफारिसको प्रतिलिपी
 5. नापी नक्शाको प्रतिलिपी
 6. खानेपानी संस्थाको सिफारिस
 7. सरसफाई परिचय पत्र
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- २.३० वजे भित्र दिवेदन दर्ता भएमा सोही दिन तथा सो पछि आएमा भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- महाकाली नगरपालिका
सेवा शुल्कः- छैन
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. तोकिएको ढाँचामा निवेदन
 2. सम्बन्धित वडा समितिको सिफारिस
 3. ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपी
 4. मुद्दा म्याद नाघेको प्रमाण
 5. सरसफाई परिचय पत्र

Pages

जानकारी