FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७४/७५ मा सम्पन्न वडा न. ९ का योजनाहरु

७४/७५ 03/22/2019 - 18:50 PDF icon २०७४/७५ मा सम्पन्न वडा न. ९ का योजनाहरु

२०७४/७५ मा सम्पन्न वडा न. ८ का योजनाहरु

७४/७५ 03/22/2019 - 18:43 PDF icon २०७४/७५ मा सम्पन्न वडा न. ८ का योजनाहरु

२०७४/७५ मा सम्पन्न वडा न. ७ का योजनाहरु

७४/७५ 03/22/2019 - 18:42 PDF icon २०७४/७५ मा सम्पन्न वडा न. ७ का योजनाहरु

२०७४/७५ मा सम्पन्न वडा न. ६ का योजनाहरु

७४/७५ 03/22/2019 - 18:40 PDF icon २०७४/७५ मा सम्पन्न वडा न. ६ का योजनाहरु

२०७४/७५ मा सम्पन्न वडा न. ५ का योजनाहरु

७४/७५ 03/22/2019 - 18:38 PDF icon २०७४/७५ मा सम्पन्न वडा न. ५ का योजनाहरु

२०७४/७५ मा सम्पन्न वडा न. ४ का योजनाहरु

७४/७५ 03/22/2019 - 18:28 PDF icon २०७४/७५ मा सम्पन्न वडा न. ४ का योजनाहरु

२०७४/७५ मा सम्पन्न वडा न. ३ का योजनाहरु

७४/७५ 03/22/2019 - 18:27 PDF icon २०७४/७५ मा सम्पन्न वडा न. ३ का योजनाहरु

२०७४/७५ मा सम्पन्न वडा न. २ का योजनाहरु

७४/७५ 03/22/2019 - 18:24 PDF icon २०७४/७५ मा सम्पन्न वडा न. २ का योजनाहरु

२०७४/७५ मा सम्पन्न वडा न. १ का योजनाहरु

७४/७५ 03/22/2019 - 18:21 PDF icon २०७४/७५ मा सम्पन्न वडा न. १ का योजनाहरु