ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
महाकाली नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 07/17/2018 - 16:59 PDF icon महाकाली नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५
महाकाली नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 07/09/2018 - 19:53 PDF icon महाकाली नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५
महाकाली नगरपालिकाको राजपत्र ७४/७५ 05/10/2018 - 19:17 PDF icon महाकाली नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५, PDF icon महाकाली नगरपाललका न्याययक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७५.pdf, PDF icon महाकाली नगरपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५, PDF icon महाकाली नगर कार्य पाललकाको लनर्यर् वा आदेश र अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (कार्यलवलि) सम्बन्िमा व्र्वस्था गनय बनेको लनर्मावली, २०७४, PDF icon महाकाली नगर कार्यपालिकाको (कार्य सम्पादन) २०७४, PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४, PDF icon महाकाली नगरपालिकाको नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि,२०७४, PDF icon महकाली नगरपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहीता,२०७४, PDF icon बाढीपीडित परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७४, PDF icon महाकाली नगरपालिकाको योजना संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४, PDF icon महाकाली नगरपालिकाको राज पत्र कार्यविधि २०७४, PDF icon भवन तथा बस्ति विकाश, शहरी योजना निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड २०७४, PDF icon महाकाली नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७५, PDF icon एफ. एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४, PDF icon महाकाली नगरपालिका दार्चुलाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५, PDF icon महाकाली नगरपालिका दार्चुलाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४, PDF icon महाकाली नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन विशेष कोष संचालन निर्देशिका २०७५, PDF icon मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७५, PDF icon म न पा को सहकारी ऐन २०७५
महाकाली नगर कार्यपालिकाबााट अनुमोदन भएका कानून र निर्देशिकाहरु ७४/७५ 08/24/2017 - 14:05 PDF icon कार्य सम्पादन.pdf, PDF icon नगर कार्यपालकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्र.pdf, PDF icon नगर पालिका कार्य विभाजन.pdf, PDF icon नगरपालिका बैठक संचालन सम्बन्धी_2.pdf, PDF icon महाकाली नगर सभा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf