FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐेन, २०७६ ७६/७७ 08/02/2019 - 16:01 PDF icon आर्थिक ऐेन, २०७६
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 08/02/2019 - 15:58 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६
महाकाली नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 12:13 PDF icon महाकाली नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५
महाकाली नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 07/17/2018 - 16:59 PDF icon महाकाली नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५
महाकाली नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 07/09/2018 - 19:53 PDF icon महाकाली नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५
महाकाली नगरपालिकाको राजपत्र ७४/७५ 05/10/2018 - 19:17 PDF icon महाकाली नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५, PDF icon महाकाली नगरपाललका न्याययक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७५.pdf, PDF icon महाकाली नगरपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५, PDF icon म. न. का. को निर्णय र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७४, PDF icon महाकाली नगर कार्यपालिकाको (कार्य सम्पादन) २०७४, PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४, PDF icon महाकाली नगरपालिकाको नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि,२०७४, PDF icon महकाली नगरपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहीता,२०७४, PDF icon बाढीपीडित परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७४, PDF icon महाकाली नगरपालिकाको योजना संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
महाकाली नगर कार्यपालिकाबााट अनुमोदन भएका कानून र निर्देशिकाहरु ७४/७५ 08/24/2017 - 14:05 PDF icon कार्य सम्पादन.pdf, PDF icon नगर कार्यपालकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्र.pdf, PDF icon नगर पालिका कार्य विभाजन.pdf, PDF icon नगरपालिका बैठक संचालन सम्बन्धी_2.pdf, PDF icon महाकाली नगर सभा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon महाकाली नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७५.pdf