महाकाली नगरपालिकको वेवसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

आ.व.२०७४/०७४ को सामाजिक सुरक्षा बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष: