FAQs Complain Problems

वारुणयन्त्र

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
सरसफाई उपशाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
महाकाली नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
छैन
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. तोकिएको ढाँचामा निवेदन
  2. आगलागिको सूचना (मोवईल,टेलिफोनआदिवाट))
प्रक्रिया: 

कुनै स्थानमा आग लागि भएमा सो ठाँउको चोक गल्ली स्पष्ट ठेगाना दिएमा वा अन्य कुनै माध्यमाबाट सूचना भएमा न.पा.को वारुणयन्त्र आगलागि भएको स्थानमा प्रस्थान गर्ने छ ।