महाकाली नगरपालिकको वेवसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

सूचना तथा समाचार

महाकाली नगरपालिकामा कार्यरत विगतमा स्थानीय निकायका स्थायी,अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

दस्तावेज: 

सूचीकृत सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

महाकाली नगरपालिकाबाट चालु आ.व. २०७४/०७५ कार्यान्वयन हुने ५०प्रतिशत अनुदानबाट कर्षि कार्यक्रम संचालन र साना सिंचाई अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्न बारेको सूचना

Pages