महाकाली नगरपालिकको वेवसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

बजेट तथा कार्यक्रम